Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie neurobiologicznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika oraz Koło Naukowe Neuronus przy Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Neurobiologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, obejmująca zagadnienia z zakresu biologii, biochemii, farmakologii, psychologii, filozofii; przedmiotem jej zainteresowań jest funkcjonowanie układu nerwowego. Badania neurobiologiczne są prowadzone na różnych poziomach począwszy od procesów zachodzących w pojedynczych komórkach, przez funkcjonowanie systemów komórek o różnej złożoności, aż po badania behawioralne i poznawcze. Od 2008 r. Uniwersytet Jagielloński ma w swojej ofercie studia neurobiologiczne.

Konkurs składa się z trzech etapów.
I etap (szkolny) wyłoni uczniów, którzy będą mogli wziąć udział w etapie II.
Etapy ogólnopolskie – II i III – odbędą się 14.04.2012 w budynku Instytutu Zoologii przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie.
II etap (test wielokrotnego wyboru) wyłoni 10 finalistów – osób z najlepszymi wynikami.
III etap – finałowy; (pytania ustne) wyłoni zwycięzcę konkursu

Laureaci trzech pierwszych miejsc mogą liczyć na atrakcyjne nagrody książkowe oraz roczną prenumeratę czasopisma Wszechświat, a także będą mogli wziąć udział w studenckiej konferencji neurobiologicznej Neuronus, która odbędzie się w Krakowie w dniach 20-22.04 2012 r. Zdobywca I miejsca otrzyma dodatkowo 1000 zł.

I etap Konkursu odbędzie się w szkołach. Szkoły zainteresowane udziałem w Konkursie wysyłają informację na adres neuronus@uj.edu.pl. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.02.2012r. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie z 300 szkół (decyduje kolejność zgłoszeń). Organizatorzy wysyłają 27.02.2012 r. pytania zamknięte jednokrotnego wyboru i klucz odpowiedzi na elektroniczne adresy placówek szkolnych lub nauczycieli podane przy zgłoszeniu. Nauczyciele przeprowadzają w szkołach 28.02.2012 r. I etap Konkursu i do 30.02.2012 r. na adres neuronus@uj.edu.pl przysyłają:

- imię, nazwisko ucznia (który otrzymał największą liczbę punktów w etapie szkolnym) oraz jego wynik punktowy,
- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
- nazwę i adres szkoły.

Pytania do I etapu Konkursu zostaną opracowane w oparciu o broszurę:
„Nauka o mózgu. Wprowadzenie dla młodzieży”- dostępna pod adresem http://www.braincampaign.org/Pub/Pub_Main_Display.asp?LC_Docs_ID=2779

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem:

Regulamin Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika oraz Koło Naukowe Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Neuronus”. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.

3. Celem Konkursu jest popularyzacja neurobiologii wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

4. Konkurs składa się z 3 etapów:

I szkolnego pisemnego
II ogólnopolskiego pisemnego
III ogólnopolskiego ustnego

5. I etap Konkursu odbędzie się w szkołach. Szkoły zainteresowane udziałem w Konkursie wysyłają informację na adres neuronus@uj.edu.pl. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.02.2012r. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie z 300 szkół (decyduje kolejność zgłoszeń). Organizatorzy wysyłają 27.02.2010 r. pytania zamknięte jednokrotnego wyboru i klucz odpowiedzi na elektroniczne adresy placówek szkolnych lub nauczycieli podane przy zgłoszeniu. Nauczyciele przeprowadzają w szkołach 28.02.2012 r. I etap Konkursu i do 1.03.2012 r. na adres neuronus@uj.edu.pl przysyłają:

• imię, nazwisko ucznia (który otrzymał największą ilość punktów w etapie szkolnym) oraz jego wynik punktowy,
• imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
• nazwę i adres szkoły.

6. Pytania do I etapu Konkursu zostaną opracowane w oparciu o broszurę:
„Nauka o mózgu. Wprowadzenie dla młodzieży”- dostępna pod adresem http://www.braincampaign.org/Pub/Pub_Main_Display.asp?LC_Docs_ID=2779

7. Etapy II i III odbędą się dnia 14.04.2012 r. w Krakowie, w budynku Instytutu Zoologii, ul. Gronostajowa 9 (Kampus UJ).

8. Etap II rozpoczyna się o godz. 11:00 i trwa do godz. 12:00. W tym czasie żaden z uczestników nie powinien opuszczać sali, w której wypełnia test. Test będzie zawierał 60 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Do każdego zadania dołączone zostaną 4 odpowiedzi oznaczone literami A, B, C, D, z których jedna lub więcej jest poprawnych. Za każdy prawidłowy wzór odpowiedzi w jednym pytaniu uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za brak odpowiedzi, błędną lub niepełną odpowiedź uczestnik otrzymuje zero punktów.

9. Po zakończeni etapu pisemnego o godz. 12:00 nastąpi przerwa, która trwać będzie do godz. 14:00. Około godz. 13:00 powinny zostać ogłoszone wyniki etapu pisemnego. 10 osób z najlepszymi wynikami przejdzie do etapu ustnego. Jeżeli większa liczba osób uzyska taką samą liczbę punktów i z tego powodu powstanie problem z wyłonieniem 10 finalistów, wówczas zaraz po ogłoszeniu wyników przeprowadzona zostanie dogrywka, polegająca na wypełnieniu testu, zawierającego 6 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Osoby z najlepszym wynikiem mogą wziąć następnie udział w etapie III.

10. Etap III (finałowy) rozpocznie się o godz. 14:00. Kolejno do odpowiedzi ustnych zaproszonych zostanie 10 finalistów z najwyższą liczbą punktów, uzyskaną w II etapie, zaczynając od osoby z najwyższym wynikiem punktowym. Każdy uczestnik po wejściu do sali wylosuje zestaw 3 pytań. Pierwsza osoba dostanie 3 minuty na przygotowanie odpowiedzi, każda następna przygotowuje się w czasie, kiedy jej poprzednik udziela odpowiedzi. Gdy komisja wysłucha wszystkich uczestników, ustala werdykt.

11. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych i należy samodzielnie odpowiadać na pytania. W przypadku niezastosowania się do tych zasad, uczestnik może zostać wyproszony z sali i pozbawiony możliwości dalszego udziału w Konkursie.

12. Literatura pomocna w przygotowaniach do II i III etapu Konkursu obejmuje:

- „Nauka o mózgu. Wprowadzenie dla młodzieży”- broszura dostępna pod adresem http://www.braincampaign.org/Pub/Pub_Main_Display.asp?LC_Docs_ID=2779
- Czasopismo „Wszechświat”- numery z marca 2009-2011
- J. Kalat „Biologiczne podstawy psychologii”, wyd. PWN, Warszawa 2007- rozdziały 10 (Regulacja wewnętrzna), 12 (Emocje), 14 (Asymetria mózgu i język)

13. Laureatom (zdobywcom I, II i III miejsca) zostaną przyznane nagrody książkowe, zaproszenia na międzynarodową studencką konferencję neurobiologiczną „Neuronus” oraz roczna prenumerata czasopisma „Wszechświat”. Dodatkowo zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł i możliwość wyjazdu na międzynarodowy konkurs neurobiologiczny w RPA*.

14. Wszystkie pytania oraz uwagi należy kierować na adres neuronus@uj.edu.pl.

15. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

*Na dzień dzisiejszy nie możemy, niestety, zagwarantować pokrycia kosztów wyjazdu do RPA, jednak dołożymy starań, by znaleźć środki potrzebna na ten cel.